תנאי שימוש

ברוכים הבאים למערכת My Tower המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת מיי טאוור בע"מ, ח.פ. 515331833, מרחוב ניסים אלוני 5, תל אביב - יפו ("החברה").
הגישה למערכת והשימוש בה, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש במערכת (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום למערכת או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם חברות ניהול, ועדי בתים וספקי שירותים.
 1. אודות המערכת
  המערכת מיועדת לסייע לניהול בתים משותפים, מתחמי מגורים ובנייני משרדים, ומאפשרת אספקה של מגוון שירותים בתחומים אלה, לרבות הזמנת שירותים אישיים, שירותי תוכן ושירותי קונסיירג' למשתמשים מאת חברות הניהול ו/או ועדי הבתים המשותפים ו/או ספקי שירותים ו/או מי מטעמם ("השירותים"). השירותים כרוכים בהזמנתם על ידי המשתמש וביצוע תשלום עבורם, כמפורט בסעיף ‎4 להלן.
 2. רישום למערכת
  1. השימוש במערכת או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתה עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך השלמת הרישום למערכת, יש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים מלאה לרבות מספר דירה ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
  2. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. על מנת להירשם ולעשות שימוש במערכת עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  3. הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש במערכת תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו- (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לחברה באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com. </li style="padding: 3px 0">
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום של משתמש או לחסום גישה של משתמש אל המערכת ו/או אל השירותים, או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונו, ועליו לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.
 3. הוראות כלליות בדבר השימוש במערכת
  1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, במערכת, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים במערכת, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים במערכת והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני") הינן קניינה המלא והבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
  2. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי במערכת ובתכני החברה, אך ורק לצרכים המתוארים במערכת ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם המערכת, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
  3. ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר למערכת או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
  4. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת במערכת או בכל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד החברה בנושא זה.
  5. החברה אינה מתחייבת כי (א) המערכת תהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים במערכת יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; (ג) המערכת תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.
  6. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש במערכת, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של המערכת.
  7. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, משתמש שהינו ספק (כהגדרתו להלן) מצהיר ומתחייב כי ישתמש במערכת בהתאם לתנאים המשפטיים הכלליים ובהתאם למסמך עיקרי ההתקשרות שנכרת בינו לבין החברה.
  8. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, משתמש שהינו חברת ניהול ו/או ועד בית של בית משותף, מתחם מגורים או בניין משרדים, מצהיר ומתחייב כי ישתמש במערכת בהתאם להוראות ההסכם שנכרת בינו לבין החברה.
 4. הזמנת השירותים
  1. המערכת מאפשרת להזמין את השירותים המוצעים באמצעות תשלום הסכומים המנויים ליד כל פריט או שירות ובכפוף לתנאי האספקה ולמועדים להם מתחייב ספק השירותים הרלוונטי ("הספק"), חברת הניהול ו/או ועד הבית המשותף (כאשר מדובר על שירותים הנוגעים לבית המשותף לרבות השימוש במתקנים השונים), לפי העניין, אשר מצוינים בסמוך לכל פריט או שירות ("ההזמנה"). כל הסכומים המופיעים במערכת כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. ניתן לשלם את מחיר ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך במערכת. לאחר ביצוע הזמנתך תקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההזמנה, תיחשב הזמנתך כבת ביצוע. עם זאת, כרטיס האשראי של המשתמש יחויב רק לאחר שהספק עדכן במערכת כי סיפק את השירות שהוזמן. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי הוא נותן את הסכמתו לביצוע החיוב האמור לאחר דיווח זה של הספק.
  2. המערכת מאפשרת לשלם את דמי ועד הבית/דמי הניהול ככל שחברת הניהול ו/או ועד הבית יבחרו לאפשר זאת, באמצעות הוראת קבע ע"י הרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, כי הוא נותן את הסכמתו לביצוע החיוב האמור כעסקה מתמשכת לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל החברה ולבטל את ההרשאה באמצעות הגדרות המערכת או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com, והכל בכפוף להוראות החוק.
  3. התמונות המתארות את השירותים נועדו להמחשה בלבד. אין באמור במערכת ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן. השירותים המוצעים במערכת מוצגים על-ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של השירותים, תכונותיהם, טיבם וכיוצא באלה. החברה תעשה מאמצים כדי להציע תנאי רכישה אטרקטיביים למשתמשים, אך אינה מתחייבת כי מחירי הפריטים או השירותים המופיעים במערכת הינם המחירים הנמוכים ביותר.
  4. כדי שהספקים יוכלו לספק את השירותים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט במערכת באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לביצוע השירות ולחיוב כרטיס האשראי. במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, יש לפנות אל החברה לאלתר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה, בכפוף לאמור בהוראות סעיף ‎5 להלן.
  5. בכל מקרה של תלונה שתוגש לחברה בעניין מעשה ו/או מחדל של הספק בקשר עם מתן השירותים ("המחלוקת"), הספק יפנה למשתמש ישירות ושני הצדדים למחלוקת ינקטו מאמצים נאותים לצורך פתרונה.
 5. מדיניות ביטול הזמנות
  1. ביטול הזמנה יעשה בהתאם לתנאי ההזמנה המיוחדים אותה מבקשים לבטל ובכפוף לכל הוראות הדין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות החוק. במידה ובוטלה הזמנה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תזכה החברה את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
  2. במידה ויעכבו ו/או ימנעו את ביצוע השירותים גורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה, ו/או אם תקלה במערכת תמנע את השלמת תהליך ההזמנה, שומרת לעצמה החברה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, לבטל את ההזמנה (כולה או חלוקה) ולזכות את המשתמש בגינה ו/או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
  3. במידה ותחול טעות בתיאור הפריט או השירות במערכת, לרבות טעות ביחס למחיר ו/או למועדי האספקה ו/או לכל מידע אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה שבוצעה ולבטל את חיוב כרטיס האשראי של המשתמש או להשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין עסקה זו.. המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל החברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי במערכת, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.
  4. המשתמשים (והספק בכלל כך) מצהירים כי הם נותנים את הסכמתם לאמור לעיל ומתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר, ככל שרלוונטי, כי יפעלו בהתאם למדיניות ביטול ההזמנות האמורה בסעיף ‎5 זה.
 6. יפוי כוח והרשאה לחברת הניהול
  1. באישור תנאי שימוש אלו המשתמש מסמיך וממנה בזאת את חברת הניהול של הבניין (להלן: "חברת הניהול"), כמיופה כוח ושלוחו לעניין תשלום דמי ניהול עבור דירתו.
  2. ידוע לנו כי עם אישור תנאי השימוש על מסמך זה, וככל ותקבלו הוראה מחברת הניהול ע״י המערכת, היא תוכל לחברת הניהול לפעול בהתאם לדרישתה / הוראותיה ביחס לגביית דמי הניהול וחיוב דמי הניהול.
  3. בהתאם, וככל והחברה / המערכת תפעל בהתאם להוראות חברת הניהול, בין אם ניתנו בדרך אלקטרונית ובין אם במסמך חתום המשתמש משחרר את החברה מכל אחריות לאמור ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה / המערכת.
  4. ידוע לנו כי על סמך הרשאה ויפוי כוח זה המערכת יכולה להעביר כספים ומשכך הרשאה ויפוי כוח זה הינם בלתי חוזרים ולא ניתנים לביטול אלא בהוראה מפורשת במייל שתינתן לכם על ידנו. Info@mytowerapp.com
 7. תכני המשתמש
  1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי (א) הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידו למערכת (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבל את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו- (ב) כי הוא אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידו למערכת, בקשר לשירותים ובכלל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי המשתמש במערכת, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
  2. המשתמש מעניק בזאת לחברה רישיון שימוש בלתי מוגבל, שאינו בלעדי, ללא תשלום או תמלוגים, להשתמש, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, לפרסם, לשכפל, להפיץ ולהציג את תכני המשתמש באופן המתואר בתנאי שימוש אלה, ולאפשר לאחרים לעשות זאת, והכל אך ורק ככל שהדבר נדרש לשם מתן השירותים באופן מיטבי ו/או ככל שהדבר דרוש להפעלת המערכת באופן תקין.
  3. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע או תכנים שהועלו למערכת על ידי המשתמש, להסיר מהמערכת, ללא הודעה מראש, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הינם שקריים או מטעים, מפרים זכויות של צדדים שלישיים, אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש או כאלה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי עשויים לפגוע באינטרס מסחרי לגיטימי של החברה.
  4. החברה אינה חברה לאחסון ו/או שיתוף קבצים או תכנים ואינה לוקחת אחריות מכל סוג שהוא על תכני המשתמש כמפורט בסעיף ‎10 להלן, לרבות זמינותם, שמירתם, פרסומם, הסתמכות עליהם וכיו"ב. בנוסף, החברה מבהירה כי תכנים המועלים למערכת על ידי המשתמשים אינם מתפרסמים מטעמה והיא אינה אחראית לאמינות, שלמות, דיוק או מהימנות התכנים כאמור.
 8. שימוש אסור במערכת
  1. הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש במערכת ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות הבאות: (א) שימוש במערכת באופן המשנה את עיצובה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים במערכת, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש במערכת לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים במערכת מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהמערכת; (ז) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ח) התקשרות עם מי מהמשתמשים באופן ישיר למתן שירותים, שלא באמצעות המערכת; ו- (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
  2. הנך מתחייב כי בעת השימוש במערכת ובשירותים, לא תשלח, תשדר, תפרסם, תציג או תעלה, כל תוכן (א) שקרי או מטעה; (ב) בלתי חוקי, פוגעני או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ג) המעודד לביצוע עבירה פלילית; (ד) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; (ה) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם; ו/או (ו) הכולל או נועד להפיץ וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי.
 9. קישורים ופרסומים
  1. המערכת עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של החברה ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור.
  2. אין ליצור קישורים למערכת, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים, או כאלו המהווים פגיעה בפרטיות או בשם הטוב של צדדים שלישיים.
  3. המערכת עשויה לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום מידע מסחרי כאמור במערכת אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות במערכת, והאחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במערכת תבוצע ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, והחברה לא תהא צד לכל עסקה כזאת.
 10. אחריות ושיפוי
  1. השימוש במערכת הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המערכת, השירותים והתכנים במערכת מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, בכפוף להוראות הדין. החברה או מי מטעמה או חברת הניהול או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת או בשירותים והתקשרות עם צדדים שלישיים באמצעותה, לרבות כל פעולה או הימנעות מפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם במערכת (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים), לרבות לטיב, לאיכות ולאופן מתן השירות על ידי צדדים שלישיים וכיוצא באלה. למען הסר ספק, האחריות המלאה לשירותים ו/או למוצרים אשר ניתנו ו/או סופקו על ידי צדדים שלישיים באמצעות המערכת לרבות לכל פגיעה, אבדן, הפסד, הוצאה ונזק (לרבות נזקי גוף ורכוש), מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, תחול על אותם צדדים שלישיים והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה או כלפי חברת הניהול או מי מטעמה (אך למעט ככל שזו סיפקה את השירותים במישרין) ביחס לאמור לעיל ובנוגע למערכת, לרבות זמינות התכנים, תקלות, תוצאות השימוש וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גובה האחריות של החברה או מי מטעמה מוגבל וזו לא תעלה בכל מקרה על דמי הרישיון ששולמו (ככל ששולמו) על-ידי המשתמש בתקופה של שניים-עשר החודשים שקדמו לכל אירוע כאמור.
  2. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה או את חברת הניהול או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה או חברת הניהול, לפי העניין, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש במערכת או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור או להעביר זכות זו לחברת הניהול – ככל שיופנו בהליך המשפטי טענות כלפיה. זכות החברה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה או מי מטעמה או עם חברת הניהול או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה או חברת הניהול, לפי העניין, מראש ובכתב.
 11. הודעה והסרה
  החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהמערכת תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע במערכת מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.
 12. כללי
  1. החברה עשויה לשנות מעת לעת את המבנה, המראה והעיצוב של המערכת, את היקפם וזמינותם של השירותים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך במערכת (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותה). מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. החברה תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים להודיע על כך מראש ותפרסם את תנאי השימוש העדכניים במערכת. לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
  2. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי המערכת החל ממועד פרסומו במערכת.
  3. על השימוש במערכת, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש במערכת או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב - יפו, ישראל.
  4. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך במערכת.
  5. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
  6. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
  7. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב.
  8. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש של המערכת ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com.
 13. נספח מדיניות פרטיות
  הרישום למערכת או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.
  ברוכים הבאים לאפליקציית My Tower ("האפליקציה") המנוהלת על-ידי חברת מיי טאוור בע"מ ("החברה"). החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ("המשתמשים") באפליקציה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה, ולשם כך פועלת בהתאם למדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין.
  האפליקציה מיועדת לסייע בניהול בתים משותפים, מתחמי מגורים ובנייני משרדים, ומאפשרת אספקה של מגוון שירותים בתחומים אלה למשתמשים מחברות הניהול ו/או ועדי הבתים המשותפים ו/או ספקי שירותים ו/או מי מטעמם ("השירותים").
  מטרת מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות"), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה ו/או שנאסף עליהם בעת השימוש באפליקציה.למונחים המופיעים במדיניות הפרטיות תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות הפרטיות.
 1. איסוף מידע באפליקציה
  1. במסגרת הגלישה באפליקציה, רישום אליה, פתיחת חשבון, כניסה לאזור אישי ושימוש בשירותים המוצעים בה, המשתמשים עשויים להתבקש למסור מידע ו/או יאספו עליהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האפליקציה הינם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת מגורים לרבות מספר דירה בבית משותף, מספר ת.ז., גיל, מין, ביקורות ומשובים, בקשות במלל חופשי, שם משתמש, סיסמה, מידע על התנהגויות באפליקציה לרבות נתונים אודות הזמנת שירות, תחומי פעילות ועניין, הרגלי צריכה והתנהגות, אופן השימוש באפליקציה, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור באפליקציה, התכנים שנצפו וכן מידע מגוון אודות מכשירי המשתמשים, לרבות כתובת ה-IP, מיקום גאוגרפי וכיו"ב.
  2. על מנת לפתוח חשבון ולהירשם לאזור האישי באפליקציה, המשתמשים יידרשו להזין את כתובת הדוא"ל שלהם וסיסמה אישית. על המשתמשים לשמור בסודיות מלאה את שם המשתמש והסיסמה שלהם, והם מתחייבים שלא לגלות אותם לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם שימוש. מובהר כי המשתמשים יהיו האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שיעשה באפליקציה תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלהם. בתוך כך, יובהר כי ככל שהמשתמשים מעלים ושומרים מידע אישי אודות צדדים שלישיים (למשל בני משפחה נוספים וכדומה) במסגרת האזור האישי, הרי שהם מצהירים כי הם קיבלו את כל ההסכמות הנדרשות לפי דין לעשיית השימוש במידע זה ולהעבירו לחברה.
  3. המידע שנאסף על-ידי החברה ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים יישמר במאגר המידע הרשום כדין של החברה, למטרות המנויות בסעיף 2.1 במדיניות הפרטיות להלן ועל פי דין. המשתמשים מודעים לכך שאינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק, והם מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מסרו לחברה נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי.
  4. בעצם הכניסה ו/או השימוש באפליקציה, מביעים המשתמשים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו, כמתואר במדיניות הפרטיות. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, עליהם, באופן מידי, להימנע מהמשך עשיית כל שימוש באפליקציה.
  5. המשתמשים מצהירים כי כל המידע שמסרו באפליקציה הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעו את יצירת הקשר ו/או קבלת שירות המוצע במסגרת האפליקציה בשמם ועבורם בלבד.
  6. כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן עלול לעמוד בפני הליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.
 2. שימוש במידע
  1. השימוש במידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ולמטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות האפליקציה והשירותים השונים המוצעים במסגרתה, לרבות העברת המידע הנדרש לנותני השירותים לשם מתן השירותים באפליקציה; (ב) על מנת להעניק למשתמשים שירות ותמיכה, לספק מענה לפניותיהם ולשמור איתם על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שמציעה האפליקציה וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים באמצעים דיגיטליים שונים ובין היתר באמצעות האפליקציה, דוא"ל, מסרונים וכדומה; (ה) לצורך עדכונים, הטבות והצעות שיווקיות מטעם החברה, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת להסיר עצמם מקבלת דיוור כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו למשתמשים בעת השימוש באפליקציה, ככל שיוצגו, לתחומי העניין שלהם; (ז) על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באפליקציה; ו- (ח) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי כל דין או המפורטת במדיניות הפרטיות.
  2. הפרטים והמידע אודות המשתמשים לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתם מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע אודות המשתמשים במקרים המפורטים להלן: (א) בקבלת הסכמה ממשתמש/ים להעברת מידע כאמור; (ב) עבור נותני שירותים וספקים של החברה, על מנת שהחברה תוכל לנהל את פעילותה ו/או להעניק למשתמשים את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל; (ג) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך משלוח עדכונים, הטבות וחומרים פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את המשתמשים, ובלבד שהתקבלה הסכמתם לכך לפי דין; (ד) במקרה שמשתמש הפר את תנאי השימוש באפליקציה או ביצע באמצעות האפליקציה פעולות בניגוד לדין או ניסה לבצע פעולות כאלה; (ה) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים לצד שלישי; (ו) במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופם או לרכושם של המשתמשים, של החברה או של כל גורם אחר; (ז) אם מדובר במידע סטטיסטי/אגרגטיבי אודות השימוש באפליקציה, אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי; ו-(ח) במקרה של העברת מניות בחברה או עיקר נכסיה, לרבות בהליך מכירה או מיזוג, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך כך.
  3. מובהר, כי ככל שהמשתמשים יבחרו להצטרף ולהירשם לאזור האישי באתר, או כל טופס הרשמה אחר, ובמסגרת כך ימסרו את פרטי הקשר עמם, יהווה הדבר הסכמה של המשתמשים לקבלת עדכונים, הטבות וחומרים פרסומיים מהחברה באמצעים דיגיטליים שונים, לרבות דרך האפליקציה, דוא"ל ו/או SMS שיישלחו ישירות למשתמשים, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה והאפליקציה. מובהר כי המשתמשים יוכלו להסיר עצמם מקבלת דיוור פרסומי כאמור בכל עת בהתאם להוראות הדין.
  4. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי המידע עליהם יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות אשר אינן מעניקות הגנה זהה לזו המוענקת בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה ומסכימים להעברת המידע שמסרו ו/או שנאסף עליהם גם למדינות אלה, והחברה תפעל כמיטב יכולתה ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין לשמירה על פרטיות המשתמשים.
  5. הנתונים והמידע שנאספו ו/או נמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר ולמטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר בשרתי החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
 3. אתרים אחרים
  1. האפליקציה עשויה לכלול קישורים לפלטפורמות ולעמודים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על פלטפורמות אלה, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה, ככל שעשתה כן, אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש באותן פלטפורמות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהן בלבד.
 4. זכויות משתמשים
  1. למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר במאגר המידע של החברה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יפנו לחברה בכתב בדרכים הקבועות בדין או באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: Info@mytowerapp.com. והחברה תעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות המשתמשים, ובכל מקרה תפעל בהתאם להוראות הדין החל.
 5. אבטחת מידע
  1. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באפליקציה. עם זאת, האפליקציה אינה חפה משגיאות וכשלים ו/או חסינה מתקלות ואף עשויה שלא להיות למשתמשים גישה אליה מעת לעת. בהקשר זה מובהר גם כי האפליקציה והשירותים בה מבוססים בין היתר גם על תקינותם של ערוצי התקשורת, לרבות כל המערכות והאמצעים, הקשורים בתפעולם. לכן, בעוד החברה נוקטת באמצעים סבירים למניעת תקלות, יכול שיגרמו שיבושים, הפסקות, ניתוקים, תקלות וכדומה, זמניים או קבועים, בזמינות האפליקציה ובתפעולה.
  2. החברה משקיעה מאמצים סבירים ומקובלים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע של המשתמשים באפליקציה, לרבות באמצעות מנגנונים ומערכות טכנולוגיות, אשר מטרתם לסייע בהגנה מפני דליפת המידע, גישה לא מורשית אליו, וכן מפני העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש שינוי או העתקה של המידע בלא רשות כדין. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי האפליקציה תהיה חסינה באופן מלא ומוחלט מפני פעולות אלה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עליך להיות מודע לכך שתמיד קיים סיכון מסוים בשירותים המבוססים על עיבוד מידע, לרבות בעת העברתו ברשת האינטרנט, וכי קיים גם סיכון מסוים שאחרים יוכלו למצוא דרך לסכל את מערכות האבטחה. כתוצאה מכך, בעוד החברה שואפת להגן על המידע וכי המערכות ומאמצי החברה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך עקב התממשות איזה מהסיכונים כאמור לעיל, כמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה.
 6. שינויים במדיניות הפרטיות
  1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. מובהר כי ככל שיבוצעו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה במדיניות הפרטיות. השימוש באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
  2. אם יש למשתמש כלשהו שאלות כלשהן בנוגע למידע האישי אודותיו ו/או בקשר עם מדיניות הפרטיות, יש ביכולתו לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@MyTowerApp.com .
תאריך עדכון אחרון: ספטמבר 2022